© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Besvarade remisser

2016-10- 19 Beslut om bildande av Djupviksbergets naturreservat i Katrineholms kommun. Länsstyrelsen. 2016-06- 22 Remiss om bildande av Djupviksbergets naturreservat i Katrineholms kommun. Länsstyrelsen. Besvarat OK av Håkan Elmqvist 2016-08-08. 2016-06- 22 Remiss om bildande av Svalsta naturreservat i Nyköpings kommun. Länsstyrelsen. Besvarat OK av Håkan Elmqvist. 2016-06- 22 Remiss om bildande av Magsjöbergets naturreservat i Strängnäs kommun. Länsstyrelsen. Besvarat OK av Håkan Elmqvist. 2016-01- 27 Remiss om nytt reservatsbeslut för Kråmö naturreservat. Trosa kommun. Behandlas av Bengt-Erik Bengtsson. 2015-10-21 Länsstyrelsen. Bildandet av Tyvuddens naturreservat i Trosa kommun. Bengt-Erik Bengtsson besvarade 2015-11-30 : Föreningen ställer sig positiv till naturreservatets bildande och att reservatet även framledes hålls öppet för entomologiska aktiviteter. 2015-09-07 Södertälje kommun. Inrättande av Brandalsunds naturreservat. Johan Abenius, Lea Pirttilahti och Leif Svanblom besvarade 2015-11-28 . Vi ser positivt på bildandet av naturreservatet. Området har biotoper som hyser flera rödlistade arter av framför allt gaddsteklar och svävflugor samt signalarter som reliktbock och granbarkgnagare. Insektsfaunan förtjänar dock en grundligare dokumentation, vi föreslår en inventering av först och främst nattfjärilar. 2015-07-13 Länsstyrelsen. Revidering av beslut och skötselplan för Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun. Ingen åtgärd. 2015-06-24 Trosa kommun: Beslut om bildande av Lånestahedens naturreservat. Ingen åtgärd. 2015-06-11   Länsstyrelsen. Beslut Fyrbergets naturreservat i Nyköpings kommun. Ingen åtgärd. 2015-04-15  Länsstyrelsen. Bildandet av Fyrbergets naturreservat i Nyköpings kommun. Jan Sjöstedt besvarade: Vi har inga särskilda synpunkter på reservatsbeskrivning och skötselplan. Ur entomologisk synvinkel kan några kommentarer göras. Fetörtsblåvinge förekommer i det inre av Bråviken öster om Åby. Att gynna artens värdväxt kärleksört i Bråvikens bergssidor är alltid positivt. Apollofjäril som har samma värdväxt som fetörtsblåvinge. Har haft, fram till 1987, en förekomst i dessa bergssidor. Det är inte omöjligt att arten kan komma tillbaka och då förmodligen söder ifrån. Kunskapen om entomologin i området är ytterst begränsad, men jag misstänker att flera för Sörmland nya storfjärilsarter har avancerat in i länet via detta område. 2015-03-20 Länsstyrelsen. Revidering av beslut och skötselplan för Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun. Dnr 511-988-2013 Lea Pirttilahti och Leif Svanblom besvarade: De ändringar som gjorts ser vi bidrar till en bättre skötselplan för Hedlandets naturreservat. 2015-01-27 Trosa kommun: Remiss om Lånestahedens naturreservat. Håkan Elmqvist besvarade. 2014-12-15 Länsstyrelsen. Bildande av och skötselplan för Hvalstaskogens naturreservat i Katrineholms kommun. Ingen åtgärd. 2014-12-15 Länsstyrelsen. Bildande av och skötselplan för Naturreservatet Misätters ekhagar i Gnesta kommun. Håkan Elmqvist besvarade angående generellt insamlingsförbud av ryggradslösa djur om tidigare praxis ändrats. 2014-09-24 Länsstyrelsen. Revidering av beslut och skötselplan för Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun. Lea Pirttilahti och Leif Svanblom besvarade 2014-11-05: I det stora hela tycker Sörmlandsentomologerna att förslaget är utmärkt. Vi har dock några kommentarer angående 1. Areal av skog PG och PF 2. Sotnätfjärilen 3. Skötsel av slåtteräng 1. En anmärkningsvärd stor andel av skogen kommer att utgöras av skogar med generell hänsyn PG. Det är rimligt med en  högre ambitionsnivå för områdets skogar. Vi anser därför att det ur naturvårdssynpunkt införs en större areal skog med förstärkt hänsyn PF. 2. Eftersom Hedlandet har en av mycket få förekomster i Sörmlandav sotnätfjäril anser vi att förstärkt hänsyn ska tas till deras livsmiljö i skötselplanen. 3. Vi ser gärna att länsstyrelsen i Sörmland tar initiativ till att ytterligare areal av ängsmarken blir slåtteräng. Varför inte låta någon idéell förening ansvara för skötseln? Men med ett visst stöd för material såsom liar, räfsor m.m. 2014-03-24 Beslut angående Hornafjärdens naturreservat i Gnesta och Nyköpings kommun. Ingen åtgärd. 2014-02-20 Eskilstuna kommun: Remiss av förslag till ombildning av Sundbyholms naturreservat. Håkan Elmqvist besvarade 2014-02-27: Inget att erinra. 2014-02-05 Eskilstuna kommun: Inbjudan till möte om Naturreservatens dag i Årby. Visades på årsmötet. 2013-12-19  Förslag till beslut om utvidgning m.m. av Öbacken-Bränninge naturreservat i Södertälje kommun. Håkan Elmqvist besvarade 2013-12-27: Inget att erinra. 2013-12-19  Beslut angående Gallsjömossens naturreservat i Strängnäs kommun. Håkan Elmqvist besvarade 2013-12-27: Inget att erinra. 2013-11-19 Förslag till beslut angående Hornafjärdens naturreservat i Gnesta och Nyköpings kommun. Håkan Elmqvist besvarade 2013-12-03: Inget att erinra. 2013-11-01 Reviderat beslut för naturreservatet Kronskogen-Stenby äng, Eskilstuna kommun. Ingen åtgärd. 2013-09-17 Förslag till beslut om bildande av Tunaskogens naturreservat i Järna, Södertälje kommun. Håkan Elmqvist besvarade 2013-09-20: Inget att erinra. 2013-09-11 Förslag till beslut angående Gallsjömossens naturreservat. Hans Ahnlund besvarade: Inget att erinra. 2013-06-12 Information från Miljödep.: Hemställan om utpekande av nytt Natura 2000-område i Stockholms län enligt habitatdirektivet rörande Arholma-Idö. 2013-05-08 Förslag till beslut angående Björndalsbergens naturreservat i Gnesta kommun. Håkan Elmqvist besvarade 2013-05-15: Inget att erinra. 2013-04-18 Inlägg i tidningen Måsen med anledning av insändare 2013-04-11 rörande motstånd av ökad strandskyddszon till 300 m. Se bilaga. 2013-03-11 Eskilstuna kommun: Remiss 2-Förslag till revidering av beslut för naturreservatet Kronskogen-Stenby äng. Håkan Elmqvist besvarade första utskicket 2009-10-28 och påpekade det onödiga med generellt insamlingsförbud, som korrigerades. 2013-02-21 Södertälje kommun: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Moraåns dalgång i Södertälje kommun. Håkan Elmqvist besvarade: Inget att erinra.